Privacybeleid

Privacybeleid

INLEIDING


Dit privacybeleid is voor u, als gebruiker van de http://www.hypnia.nl site (hierna te noemen SITE) en is bedoeld om u te informeren over hoe uw persoonlijke informatie door het bedrijf HELIOS WEB verzameld en verwerkt wordt.
Uw privacy en persoonsgegevens zijn een prioriteit voor de HELIOS WEB (hierna HeLIOS WEB) die zich ertoe verbindt om te voldoen aan wet 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigde zogenaamde "Computer en Informatica wet".

Helios WEB verbindt zich er in ieder geval toe de volgende twee essentiële principes te eerbiedigen:
- U behoudt de controle over uw persoonsgegevens
- Uw gegevens worden transparant, vertrouwelijk en veilig behandeld.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

KLANT: verwijst naar de medecontractant van de HELIOS WEB, deze garandeert de kwaliteit van de consument te hebben zoals gedefinieerd door het Franse recht en jurisprudentie. Als zodanig is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de KLANT buiten een normale of commerciële activiteit zal handelen.

ACCOUNT: verwijst naar de interface waarin alle gegevens die de KLANT aan ons verstrekt worden gegroepeerd. Deze gegevens omvatten informatie over u, zoals uw e-mailadres, persoonlijke informatie, enz. Wij wijzen u erop dat een ACCOUNT niet kan worden overgedragen aan een derde partij.

LOGIN: verwijst naar het e-mailadres en wachtwoord dat u kiest wanneer u zich als KLANT registreert, wiens invoer u in staat stelt in te loggen op uw ACCOUNT.

SITE: verwijst naar de website die toegankelijk is via http://www.hypnia.nl; De SITE brengt alle webpagina's, diensten en functies samen die u als GEBRUIKER of KLANT worden aangebodendoor het bedrijf HELIOS WEB.

GEBRUIKER: verwijst naar iedereen die toegang heeft tot,en navigeert op, de SITE.

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE BEHANDELMANAGER

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door HELIOS WEB, Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 60.000 euro, geregistreerd bij de kvk van TOULOUSE onder het nummer 793 400 227, 118 route d’espagne, 31100 Toulouse (hierna het bedrijf HELIOS WEB), verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens geïmplementeerd in verband met de werking van de SITE.

ARTIKEL 3. FORMALITEITEN CNIL

De verwerking van uw persoonsgegevens is gemeld aan de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) onder het nummer:1859539 v 0.

ARTIKEL 4. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In het kader van de werking van de SITE zal HELIOS WEB waarschijnlijk persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot de GEBRUIKERS van haar SITE. Deze gegevens worden verwerkt en verzameld in overeenstemming met de doeleinden in het kader van de RPGD.
HELIOS WEB kan met name persoonsgegevens verzamelen:
- Tijdens uw bezoek aan de SITE
- Bij het gebruik van functies en/of diensten die op de SITE worden aangeboden
- Tijdens uitwisselingen met het bedrijf HELIOS WEB of met andere GEBRUIKERS via de SITE
- Wanneer u uw ACCOUNT aanmaakt en bijwerkt

Ongeacht de wijze van verzamelen verbindt HELIOS WEB zich ertoe u te informeren over de doeleinden van de verwerking, over de verplichte of facultatieve aard van de te verstrekken antwoorden, over de mogelijke gevolgen, in verband hiermee, een gebrek aan antwoord, van de gegevens van de ontvangers, over het bestaan ​​en de methoden om hun recht op toegang, wijziging en verzet tegen de verwerking van hun gegevens uit te oefenen.

Waar nodig, en op grond van de Wet van informatica, verbindt HELIOS WEB zich ertoe uw toestemming te vragen en/of u in staat te stellen bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden. De gegevens die door HELIOS WEB verzameld en verwerkt kunnen worden voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 5 van dit privacybeleid hebben betrekking op:
- identificatiegegevens (nationaliteit, naam, voornamen, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, taal. Even als een kopie van de identiteitskaart, kopie van het identiteitsbewijs indien uitoefening van een recht van toegang, rectificatie of verzet of om te voldoen aan een wettelijke verplichting)
- gegevens over het beheren en beveiligen van uw ACCOUNT (inloggegevens, wachtwoorden)
- gegevens m.b.t de zakelijke relatie: ACCOUNT-nummer, ordernummer, facturen, verzoeken om informatie, geschiedenis van uitwisselingen met de commerciële, administratieve, logistieke en IT-diensten van HELIOS WEB
- inloggegevens (IP-adressen, account)
- gegevens met betrekking tot de organisatie en behandeling door HELIOS WEB van wedstrijden, spellen, loterijen en eventuele promotionele activiteiten via de SITE, zoals de datum van deelname, de reacties op de wedstrijden en de aard van de aangeboden prijzen.
- gegevens over de selectie van mensen om loyaliteit, prospectie, onderzoek uit te voeren
- gegevens over de betaalmiddelen in geval van inschrijving op de SITE (RIP of RIB, cheque, creditcardnummer, datum geldigheid van de bankkaart)
- gegevens over het abonnement en de transactie zoals het transactienummer en de abonnementsgegevens
- gegevens over de betaling van facturen: verrekeningsvoorwaarden, overschrijvingen, ontvangsten, saldi en onbetaalde posten, enz.

ARTIKEL 5. DOELEINDEN VAN VERWERKINGEN 

Uw verschillende gegevens worden verzameld voor:
- de soepele werking en voortdurende verbetering van de SITE, haar diensten en functionaliteit
- klantenbeheer (ACOUNT management, business management, facturen, leveringen, klantrelatie monitoring (tevredenheidsonderzoeken, dienst na verkoop...)
- het beheer van verzoeken om toegang, wijzigingen en verzet van gegevens.
- het beheer van onbetaalde schulden en geschillen
- de ontwikkeling van statistieken ter verbetering van de werking van de SITE en de kwaliteit van de diensten
- het beheer van prospectie- en commerciële sollicitatie operaties
- de selectie van KLANTEN voor loyaliteits-, promotie-, prospectie-, test- of enquêteacties.

HELIOS WEB zal deze gegevens waarschijnlijk ook gebruiken voor wettelijke en/of reglementaire doeleinden.
Helios WEB verbindt zich er in ieder geval toe alle verzamelde gegevens te verwerken.

ARTIKEL 6. TOESTEMMING

Bij het openen of beheren van uw ACCOUNT op de SITE vult u verschillende formulieren in en communiceert u verschillende persoonsgegevens om van alle diensten die HELIOS WEB aanbiedt gebruik te kunnen maken.
Door uw persoonsgegevens spontaan bekend te maken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens door HELIOS WEB worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die onder haar aandacht worden gebracht.
Als GEBRUIKER gaat u ermee akkoord dat uw SITE-inloggegevens worden verzameld om uw browsen te vergemakkelijken.

ARTIKEL 7. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Alleen de hieronder genoemde hebben toegang tot de gegevens van KLANTEN:
- mensen van de verschillende commerciële, administratieve, logistieke en IT-afdelingen van HELIOS WEB, verantwoordelijk voor klantrelaties en orderverwerking
- Mensen met de verschillende controles uitgevoerd tegen het bedrijf HELIOS WEB (extern en intern)
- potentiële onderaannemers zolang in het met de onderaannemers en HELIOS WEB ondertekende contract hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging worden vermeld, met vermelding van de beveiligingsvereisten.

Alleen de volgende personen kunnen de gegevens ontvangen:
- bank- en commerciële partners, evenals potentiële adverteerders die samenwerken met HELIOS WEB
- bureaus en personen die verantwoordelijk zijn voor de incasso van HELIOS WEB
- Uw gegevens worden niet uitgewisseld, verkocht of verhuurd aan iemand anders dan bovenstaande partijen.

ARTIKEL 8. TERMIJNEN VOOR GEGEVENSBEWARING

HELIOS WEB doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens worden bewaard in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld en verwerkt.
Uw persoonsgegevens mogen niet langer dan twaalf (12) maanden na de sluiting of beëindiging van uw ACCOUNT worden bewaard; met uitzondering van bepaalde gegevens die zijn gearchiveerd in overeenstemming met bestaande bepalingen (waaronder die waarin het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek voorziet), wanneer het bewaren ervan noodzakelijk is om het bewijs van een recht of contract vast te stellen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bij uitzondering worden uw inloggegevens drie (3) jaar bewaard vanaf het einde van uw ACCOUNT, verzameling of laatste contact met u.
Uw creditcard en andere betaalmethoden worden verwijderd zodra de transactie is voltooid, nadat de betaling is bevestigd. Ze kunnen echter worden bewaard voor bewijs of in geval van een geschil tot 13 maanden na oversschrift (tot 15 maanden in het geval van een uitgestelde debetkaart).

ARTIKEL 9. UW RECHTEN

U heeft het recht om persoonsgegevens over u in te zien, te corrigeren, bij te werken, te vergrendelen of te verwijderen, die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvoor het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.
U kunt ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een eenvoudig e-mailverzoek naar: contact@hypnia.nl of per post t.a.v HELIOS WEB, 118 route d’espagne,31100 Toulouse

Als u een kopie van het identiteitsbewijs heeft om uw identiteit te rechtvaardigen, bewaren we deze gedurende een of drie (3) jaar wanneer deze mededeling wordt gedaan in het kader van de uitoefening van een recht van bezwaar.

ARTIKEL 10. VERBINDING EN COOKIES

HELIOS WEB maakt gebruik van inloggegevens op haar site (datum, tijd, internetadres, computerprotocol van bezoeker, bekeken pagina) en cookies (kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen), zowel "technisch" als "trackers" overeenkomstig met de beraadslaging van CNIL nr. 1859539 v 0 van 18 mei 2015. De doeleinden en specifieke kenmerken van elk van deze cookies zijn opgenomen in het Cookie beleid dat beschikbaar is op onze website.
In ieder geval wordt informatie die op uw apparaat is opgeslagen (bijv. cookies), of andere items die worden gebruikt om u te identificeren voor doelgroepstatistieken, niet langer dan zes (6) maanden bewaard. Na deze tijd worden de onbewerkte aanwezigheidsgegevens die aan een id zijn gekoppeld, verwijderd of geanonimiseerd.

Om cookies in uw browser te beheren: cookiegids

ARTIKEL 11. SOCIALE NETWERKEN

U kunt op de pictogrammen klikken die gewijd zijn aan de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google - die op de SITE vermeld zijn.
Als zodanig zullen de persoonlijke informatie die u hebt aangegeven als openbaar en toegankelijk via uw Facebook-, Twitter- en Google-profielen toegankelijk zijn voor HELIOS WEB, waarmee de GEBRUIKER uitdrukkelijk mee instemt.
HELIOS WEB maakt of gebruikt echter geen database die onafhankelijk is van Facebook, Twitter en Google op basis van de persoonlijke informatie die u erop plaatsen, en HELIOS WEB zal hierdoor geen gegevens met betrekking tot uw privacy misbruiken.
Als u bezwaar wilt maken tegen de toegang van HELIOS WEB tot persoonlijke informatie die in profielen of sociale accounts wordt gepubliceerd, moet u deze instellen in de toegangsinstellingen van Facebook, Twitter en Google om de toegang tot uw gegevens te beperken.

ARTIKEL 12. VEILIGHEID

HELIOS WEB respecteert de Wet beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Als zodanig neemt HELIOS WEB de nodige voorzorgsmaatregelen, gezien de aard van uw gegevens en de risico's die onze verwerking met zich mee brengt, om de veiligheid van de gegevens te behouden en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben (fysieke bescherming van lokalen, authenticatie van onze klanten met persoonlijke toegang en veilige toegang via vertrouwelijke gebruikersnamen en wachtwoorden, het registreren van verbindingen, de encryptie van bepaalde gegevens,...).